ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Oddział
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Łódzkiego Oddziału ZKwP
19.03.2023
 
Szanowne koleżanki i koledzy,

W dniu 19.03.2023r o godz. 10:00 w Auli A I na parterze Wydziału  Filologicznego UŁ  ul. Pomorska 171/173 w Łodzi rozpocznie się 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Łódzkiego Oddziału ZKwP .

Warunkiem udziału w Zgromadzeniu jest okazanie  potwierdzenia  opłaty składki członkowskiej za rok 2023. Wpłaty dokonywane na konto bankowe, muszą być zaksięgowane na koncie Oddziału do dnia 14.03.2023r


NA ZEBRANIU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ!
 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

5. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia

8. Sprawozdania z działalności:

• Zarządu Tymczasowego Oddziału

• Oddziałowej Komisji Hodowlanej

• Finansowe

• Głównej Komisji Rewizyjnej

• Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

9. Komunikat Komisji Mandatowej

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2023

13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

14. Wybór na okres kadencji: - członków Zarządu - członków Komisji Rewizyjnej - członków Sądu Koleżeńskiego

15. Wolne wnioski

16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
 
Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania dostępny jest do wglądu w lokalu Oddziału oraz będzie udostępniony czlonkom oddziału przed salą obrad na dwie godziny przed początkiem Walnego Zebrania.