ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Wystawy
Jak zgłosić psa na wystawę.
Zasady zgłaszania psów na wystawę, klasy wystawowe, formularz. 
 
 
Jak zgłosić psa na wystawę. 
Chcąc zgłosić psa/sukę na wystawę psów rasowych należy, co najmniej na dwa-trzy miesiące przed terminem wystawy, pobrać z Biura Oddziału lub z naszej strony druk zgłoszenia i wypełnić go na podstawie rodowodu psa lub skorzystać z formularza internetowego w systemie wystawy.net.
Jednocześnie należy dokonać wpłaty na konto organizatora wystawy (przekaz bankowy) za udział psa w wystawie, wykonać kserokopię dowodu wpłaty (oryginał zachować), a następnie wraz ze zgłoszeniem przesłać na adres organizatora nie później niż dwa tygodnie przed zamknięciem zgłoszeń.
Psy w dniu wystawy nie mogą być przyjęte do oceny jak i opłata za zgłoszenie powinn być dokonana przed zamknięciem zgłoszeń.
Psy nieopłacone po zamknięciu zgłoszeń nie zostaną przyjęte na wystawę.
Do zgłoszenia powinna być dołączona także kopia rodowodu.
Organizator wystawy zawsze podaje ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, którego NIE MOŻNA przekroczyć, gdyż żaden pies, którego zgłoszenie nie zostanie przyjęte, nie może być wystawiony.

Zgłaszając psa do klasy championów lub użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kserokopię dyplomu lub certyfikatu wydanego przez Główną Komisję Szkolenia Psów lub Przewodniczącego Głównej Komisji Kynologicznej PZŁ (psy ras myśliwskich).

Informacje o wysokości opłat i terminach przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w każdym oddziale Związku Kynologicznego oraz na stronie wystawy.net.

Na ok. tydzień przed terminem wystawy organizator prześle Państwu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa na wystawę, zawierające szczegółowe informacje o miejscu wystawy.
Jadąc na wystawę należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz ewentualnie (jeśli wymaga tego organizator wystawy) aktualne świadectwo zdrowia psa, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Szczegółowe informacje odnośnie orgzanizacji wystaw i udziału w nich określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

UWAGA !

Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.

Zgłoszenia wysłane faksem lub e-mailem wymagają potwierdzenia telefonicznego w Biurze Oddziału.
 
Klasy wystawowe
 
Pies/suka może być zgłaszony na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:

UWAGA ! Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Klasa młodszych szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 4 do 6 miesięcy,

Klasa szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 6 do 9 miesięcy,

Klasa młodzieży - dla psów/suk w wieku od 9 do 18 miesięcy,

Klasa pośrednia - dla psów/suk w wieku od 15 do 24 miesięcy,

Klasa otwarta - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy,

Klasa użytkowa - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy pracujące.
Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości.
Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości.

Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

Certyfikat użytkowości (wg wzoru FCI) wydaje się:
- dla psów ras obronnych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
- dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
- dla chartów - zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI.

Klasa championów - dla psów/suk posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

Klasa weteranów – dla psów/suk, które ukończyły 8 lat.

Dla klasy otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorowa, itp.).