ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Hodowle
Informacje dla hodowcy
Dokumenty dla hodowcy
Przedstawiamy wszystkie informację oraz dokumenty do pobrania dla hodowcy.
 
Załatwianie spraw bieżących.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (na nr 793-380-808 lub mailowy: biuro@zkwp-lodz.pl) z biurem oddziału w godzinach jego pracy.
W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, co przyspieszy kontakt.
Składkę członkowską za rok bieżący w kwocie 100 zł należy wpłacać na nasze konto bankowe:

PKO S.A. VI O/Łódź 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
W tytule prosimy wpisać "Składka członkowska 2023 rok imię i nazwisko."
Również pozostałe opłaty należy uiszczać na podane wyżej konto.

Jednocześnie przypominamy zasady załatwiania spraw związanych z uznaniem miotu:
 
Badania DNA:
 
Informujemy, że nastąpiła zmiana konta do wpłaty należności za badania DNA (informacja także na stronie Instytutu w Balicach)

Nowy rachunek bankowy: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

Przypominamy, że opłata za badanie DNA dla hodowców ZKwP wynosi 195 zł.
(wprowadzono nowe zlecenie – w załączeniu, proszę o uaktualnienie tego formularza na stronach internetowych w Oddziałach).
 
 
Karta miotu i karta krycia
Hodowca dokonuje zakupu  "karty miotu” i "karty krycia" w sekretariacie.
Kartę krycia wykupuje właściciel samca, a w przypadku krycia zagranicznego właściciel suki. 
(Ceny: 25 zł karta krycia, 25 zł karta miotu).
Sposób postępowania po narodzinach szczeniąt
A) Hodowca zgłasza miot na adres e-mail biuro@zkwp-lodz.pl kierownikowi sekcji w terminie 2 tygodni po urodzeniu szczeniąt informację o miocie.
B. Około 5-6 tygodnia życia szczeniąt hodowca kontaktuje się z kierownikiem sekcji e-mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu i szczegółów przeglądu miotu.
Przegląd miotu może odbyć się , gdy szczenięta ukończą minimum 6 tygodni życia, w miejscu przebywania szczeniąt lub w lokalu Oddziału.
Wskazane jest, by kontrole przynajmniej pierwszych miotów u nowych hodowców odbywały się w miejscu zamieszkania, celem m.in. poznania warunków utrzymania suki i szczeniąt.
C. Hodowca uzupełnia i przygotowuje niezbędne dokumenty: kartę krycia, kartę miotupotwierdzenie wykonania znakowania z wklejonymi numerami chip potwierdzone przez lekarza weterynarii oraz książeczki zdrowia szczeniąt z aktualnymi wpisami zabiegów odrobaczania oraz szczepień poświadczonymi przez lekarza weterynarii.
W trakcie przeglądu w oryginał rodowodu suki – matki dokonuje się wpisu o urodzeniu miotu.
Niektóre dokumenty można pobraż z zakładki bocznej. 
Przy zagranicznym kryciu należy pamiętać o tym, że kartę krycia (którą wypełniają właściciele psa i suki po kryciu) wykupuje właściciel suki w macierzystym oddziale oraz o dołączeniu kopii rodowodu reproduktora.
W przypadku, gdy ojciec lub matka miotu mają wykonane dodatkowe badania weterynaryjne nie wpisane do rodowodu przez uprawnionego lekarza weterynarii, należy załączyć kopię wyników tych badań, celem dopisania ich w metryce.
Kierownik sekcji przekazuje do biura Oddziału wypełnioną kartę krycia, kartę miotu, potwierdzenie wykonania znakowania protokół przeglądu miotu.
Na tej podstawie zostaną wystawione metryki w terminie do dwóch tygodni po złożeniu kompletu dokumentów . Gdy hodowca życzy sobie wysłanie metryk na jego adres drogą pocztową, to po otrzymaniu opłaty
(metryka - 40 zł/1 szt., opłata pocztowa - 10 zł) przesłane zostaną pocztą na adres hodowcy.

Kwalifikacja do hodowli (wystawy, przegląd hodowlany, przegląd kwalifikacyjny)

Jeżeli pies spełnia wszystkie warunki Regulaminu Hodowli Psów Rasowych a właściciel chce, by otrzymał uprawnienia hodowlane, należy skontaktować się z kierownikiem sekcji i okazać mu niezbędne dokumenty. (Karty ocen z wystaw zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP)
Na podstawie wyników ocen z kart (lub przeglądu hodowlanego) oraz wpisów w rodowodzie wyników badań przez uprawnionego lekarza weterynarii (u ras, których ten wymóg dotyczy) kierownik sekcji dokonuje wpisu w oryginał rodowodu PIES REPRODUKTOR, SUKA HODOWLANA poświadczając okrągłą pieczątką Oddziału, pieczątką kierownika sekcji, własnoręcznym podpisem oraz datą wpisu.

Jeżeli pies nie posiada wystarczającej liczby wystaw, a spełnia pozostałe wymogi hodowlane zawarte w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych może przystąpić do przeglądu hodowlanego.
(Zgłoszenie do pobrania z panelu bocznego - Zgłoszenie na przegląd hodowlany)
W tym celu prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem rasy oraz danych kontaktowych na adres e-mail: biuro@zkwp-lodz.pl .
Sekretariat oddziału przekaże informacje o planowanej dacie zbiorczego przeglądu hodowlanego (dla wszystkich ras) lub poinformuje o możliwościach przeglądu indywidualnego.
 
Jeśli pies posiada wady uniemożliwiające mu uzyskanie uprawnień hodowlanych na podstawie wystaw lub przeglądu hodowlanego, ale nie posiada wad eliminujących go z hodowli, może przystąpić do przeglądu kwalifikującego go do hodowli.
(Zgłoszenie do pobrania z panelu bocznego - Wniosek o dopuszczenie do przeglądu kwalifikacyjnego) 
W tym celu prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem rasy oraz danych kontaktowych na adres e-mail: biuro@zkwp-lodz.pl.
Sekretariat oddziału przekaże informacje o planowanej dacie przeglądu kwalifikującego do hodowli. 

Wyrabianie rodowodów

Wyrabianie rodowodu następuje poprzez pozostawienie metryki z wypełnionymi danymi właściciela w sekretariacie Oddziału i dokonaniu określonych opłat.
W przypadku osób, które nie są członkami naszego Oddziału wymagane jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz uregulowanie opłat.
Istnieje możliwość wyrabiania rodowodów korespondencyjnie dla właścicieli, którzy są już członkami naszego Oddziału.
Należy przesłać oryginał metryk na adres biura oraz przesłać potwierdzenie opłaty na adres e-mail: biuro@zkwp-lodz.pl
Przy wyrabianiu rodowodów eksportowych prosimy pamiętać o wypełnieniu załącznika do w/w rodowodów drukowanymi literami.
UWAGA. O rodowód eksportowy może występować jedynie hodowca psa.
Po otrzymaniu wpłaty oraz oryginału zostanie nadany numer rejestracyjny (w przypadku nostryfikacji oraz rodowodów krajowych), który zostaje wraz z kopią metryki przekazany właścicielowi.
Ceny: 100 zł wyrobienie rodowodu krajowego, 100 zł nostryfikacja rodowodu, 200zł rodowód eksportowy. Rejestracja psa 25 zł.
Prosimy zapoznać się ze szczegółowym cennikiem zawartym na stronie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( nr.tel. 793 380 808) lub mailowy biuro@zkwp-lodz.pl (godziny pracy biura od poniedziałku do czwartku 13-20)